Radovi u Labinskoj ulici u Rijeci bit će dovršeni do kraja godine

28

Radovi rekonstrukcije i nadogradnje dijela Labinske ceste trebali bi biti dovršeni do sredine prosinca ove godine, a riječ je o investiciji vrijednoj 3.236.330,40 kuna sa PDV-om.

Riječki gradonačelnik Marko Filipović sa suradnicima je obišao radove na rekonstrukciji i nadogradnji dijela Labinske ulice te radove na stambeno-trgovačkom kompleksu RIO-Kantrida.

Radovi na rekonstrukciji dijela Labinske ulice, u dužini od 230 metara započeli su krajem lipnja 2021. godine, a obuhvaćaju rekonstrukciju dijela ulice i gradnju dijela nerazvrstane ceste prema budućem stambeno-trgovačkom kompleksu RIO-Kantrida, te radove na izgradnji 300 metara plinovoda i sanitarnog kolektora u dužini od 65 metara u trupu prometnice.

Gradonačelnik Marko Filipović iskazao je zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova. „Riječ je o vrijednoj investiciji sufinanciranoj od strane Grada Rijeke, Trgovačkog društva Energo i Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija. Radovi su započeli u lipnju, a biti će gotovi do sredine prosinca ove godine“, rekao je Filipović.

Radovi na rekonstrukciji dijela Labinske ulice obuhvatili su postavljanje trase, izradu kolničke konstrukcije, uređenje raskrižja, uređenje sustava oborinske odvodnje, zamjenu i rekonstrukciju javne rasvjete, postavu DTK kanalizacije, izmještanje i uređenje autobusnih stajališta, izgradnju nogostupa, postavljanje prometne opreme i signalizacije, uređenje pokosa usjeka i nasipa te izgradnju nove nerazvrstane prometnice u ukupnoj dužini od 66 metara.

Također, u sklopu zahvata formirano je i raskrižje s dodatnim trakom za vozila koja skreću u lijevo čime će se poboljšati i dodatno osigurati uvjeti za sigurno odvijanje prometa.

Prometna-situacija_Labinska-ulica

Postavljene su sve instalacije i rubnjaci sa južne i sa sjeverne strane. Izgrađeni su potporni zidovi i te je postavljena pješačka ograda. Vrši se priprema površina nogostupa i kolnika za asfaltiranje.

Energo d.o.o. je u sklopu rekonstrukcije Labinske ulice izvodio radove na izgradnji plinovoda ukupne duljine od 300 metara. Novi plinovod se na križanju Creske ulice i ulice Marina Jakominića spojio na postojeći distributivni plinovod koji prolazi Creskom ulicom. Na plinovod će se priključit 3 zgrade s ukupno 273 korisnika. Osim samih priključaka za zgrade, radilo se i produženje plinovoda kako bi se omogućilo napajanje tog dijela grada iz dva različita pravca.

Svi predviđeni radovi na ugradnji plinovoda su gotovi. Izvršena je tlačna proba na čvrstoću i nepropusnost te prespajanje na postojeći aktivni plinovod.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. je u sklopu rekonstrukcije Labinske ulice izveo radove na polaganju sanitarnog kolektora u duljini od 65 m. Kolektor je priprema za spoj buduće kanalizacije koja će se izgraditi u sklopu prometnica B dijela stambeno-trgovačkom kompleksu RIO-Kantrida i preduvjet kako bi se  B dio kompleksa RIO-Kantrida  mogao priključiti na sustav javne odvodnje grada Rijeke.

Svi projektom predviđeni radovi su dovršeni. Preostaje ugradnja poklopaca na četiri reviziona okna koji je se ugrađivati sukladno dinamici radova na asfaltiranju. Trenutno se izvode  radovi na četiri reviziona okna, nakon čega će se izvesti ugradnja poklopaca.

Radove izvodi GP Krk, nadzor radova vrši Techcon plan d.o.o.

Obilasku radova i gradilišta stambeno-poslovnog kompleksa RIO-Kantrida prisustvovali su i predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj, pročelnica Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Ljiljana Buljan, ravnatelj Direkcije plana, razvoja i gradnje Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Zvonko Štimac, predsjednik uprave GP Krk d.d. Sanjin Purić, investitor projekta RIO-Kantrida Milodrag Gadže, direktor Dogma nekretnina d.o.o  Branko Papeš te vlasnik tvrtke Kamgrad d.o.o Dragutin Kamenski.

Obilazak-radova-u-Labinskoj-ulici-i-gradilišta-stambeno-poslovnog-kompleksa-RIO-Kantrida-19

Novi stambeno-poslovni kompleks RIO-Kantrida trebao bi biti dovršen do sredine iduće godine, a sastoji se od dvije podrumske garažne etaže, trgovačkog centra u prizemlju te tri zgrade s ukupno 273 stana od čega je 150 stanova površine do 60m2, 111 stanova je površine 60 do 100 m2 te 12 stanova s površinom većom od 100m2.

Zadovoljan sam što su investitori prepoznali Rijeku kao grad za kvalitetnu investiciju. Također, drago mi je i što su kupci stanova prepoznali Rijeku kao kvalitetno mjesto za život i ulaganje“, istaknuo je gradonačelnik Filipović.

Ova je investicija vrijedna oko 45 milijuna eura, a investitor projekta Milodrag Gadže istaknuo je kako su za ovu investiciju odabrali Rijeku jer su prepoznali veliki potencijal grada. „Želi ovom prilikom istaknuti izvrsnu suradnju s Gradom Rijeka kao i svim Odjelima gradske uprave s kojima smo surađivali. Suradnja se odvijala na iznimno visokoj profesionalnoj razini. Ostvarujemo suradnju s brojnim gradovima, ali moram izdvojiti Grad Rijeku kao izniman primjer profesionalnosti u pristupu i pomoći koju dobivamo prilikom realizacije ovog projekta“, istaknuo je Gadže.

L.B.

Komentari