Otvoreno Savjetovanje o stalnim mjerama za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom: Uključite se!

116
auto

Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. studenog 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, poduzetnika i udruga grada Rijeke, kao i Aglomeracije HR RI, koju osim Rijeke čini područje gradova Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana, Matulji, Lovran i Omišalj. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Uvod

Za potrebe praćenja kvalitete zraka prema razinama onečišćenosti zraka, teritorij Republike Hrvatske klasificira se u pet zona i četiri aglomeracije sukladno Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 1/14).

U Aglomeraciji HR RI koncentracija ozona mjeri se na Državnoj postaji Rijeka – 2 te Županijskim postajama Mlaka, Krasica – Bakar, Omišalj LNG i Kostrena – Paveki dok je mjerna postaja Opatija – Gorovo trenutno u obnovi i uskoro će započeti s radom.

Uvidom u Godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka za period 2017. – 2023. godine te pregledom službenog Portala kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj, utvrđeno je da je na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka na području Aglomeracije Rijeka HR RI u gore navedenim godinama mjerenja došlo do prekoračenja razine ciljne vrijednosti za prizemni ozon (O3) kao i dugoročnog cilja za prizemni ozon.

Sukladno članku 54. stavku 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19), propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da je prekoračena razina ciljne vrijednosti za prizemni ozon, odnosno, za koje je utvrđeno da su razine prizemnog ozona u zraku veće od dugoročnih ciljeva, ali ispod ili jednake ciljnim vrijednostima za prizemni ozon, donose mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona.

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“ broj 77/20), propisuje ciljnu vrijednost za prizemni ozon u zraku kao i vrijednosti za prag obavješćivanja i prag upozorenja za prizemni ozon.

Maksimalne dnevne osmosatne vrijednosti za prizemni ozon ne smiju prekoračiti ciljnu vrijednost (CV) od 120 µg/m3 više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine (za ocjenu je potrebna minimalno jedna godina).

Propisani prag obavješćivanja za prizemni ozon: jednosatne vrijednosti ne smiju prekoračiti vrijednost od 180 µg/m3, a propisani prag upozorenja za prizemni ozon: jednosatne vrijednosti ne smiju prekoračiti vrijednost od 240 µg/m3.

O prizemnom ozonu

Prizemni (troposferski) ozon O3 jedan je od globalnih problema današnjice jer relativno duga postojanost u atmosferi omogućuje njegov prijenos na velike udaljenosti. Kao vrlo snažan oksidant štetno utječe na zdravlje i prirodne ekosustave. Prizemni ozon se ne emitira iz izvora već nastaje složenim fotokemijskim reakcijama u kojima sudjeluju njegovi prekursori: dušikovi oksidi (NOx), hlapivi organski spojevi (HOS), metan (CH4) i ugljikov monoksid (CO) te djeluje kao “sekundarni“ polutant. Ovi plinovi nastaju prirodnim putem, iz prirodnih izvora te kao posljedica ljudskih djelatnosti (promet, izgaranje goriva, proizvodni procesi i slično).

Prirodni ciklus nastanka i razgradnje ozona i njegovih prethodnika može biti jače ili slabije izražen, ovisno o intenzitetu sunčevog zračenja. S obzirom na to da O3 nastaje fotokemijskim reakcijama, prekomjerno onečišćenje O3 povezano je s ljetnom sezonom kada je insolacija najjača. Što su temperature zraka više i što su vrućine dugotrajnije to je veća vjerojatnost pojave epizodnih stanja O3.

Treba razlikovati prizemni troposferski ozon, od stratosferskog ozona koji se nalazi u atmosferi i štiti Zemlju od štetnog sunčevog zračenja. Važnost stratosferskog ozona za život na Zemlji očitava se u činjenici da ozon apsorbira gotovo svo UV zračenje valnih duljina u rasponu 240 do 290 nm i čak 77% zračenja valnih duljina od 280-320 nm (UV-B zračenja). U tom dijelu spektra Sunčevog zračenja, osim ozona, ni jedan od preostalih sastojaka atmosfere ne apsorbira zračenje. Za razliku od stratosferskog ozona, prizemni je ozon nepoželjan. Zbog svojih snažnih oksidativnih svojstava na zemljinoj površini, ozon snažno reagira s drugim molekulama, pa tako oksidira gotovo sve metale te razgrađuje nezasićene organske spojeve i boje. Štetnost prizemnog ozona očituje se i u uništavanju prinosa usjeva i šuma kod biljaka dok kod ljudi izaziva iritaciju očne sluznice, grla, nosa i dišnih puteva.

Prijedlog stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim plinom

Cilj Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom je definirati okvir i plan djelovanja za učinkovito upravljanje kvalitetom zraka u cilju postizanja razine onečišćenja zraka ispod ciljnih vrijednosti za prizemni ozon na području grada Rijeke, odnosno, Aglomeracije HR RI. Ciljna vrijednost je razina onečišćenosti određena s ciljem izbjegavanja, sprječavanja ili umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini, koju treba, ako je to moguće, dostići u zadanom razdoblju.

U Prijedlogu Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI daje se prijedlog stalnih mjera, rokova provedbe i dionika na provedbi mjera.

Stalne mjere su klasificirane prema slijedećim grupama i detaljno su obrađene u Nacrtu prijedloga Odluke:

  • Informiranje i edukacija javnosti
  • Mjere usmjerene na smanjenje emisija iz prometa
  • Mjere iz područja prostornog planiranja i uređenja
  • Mjere iz poljoprivrede

Nacrt prijedloga Odluke sadrži prijedlog niza stalnih mjera, od obavješćivanja građana o pojavi i prestanku prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja za prizemni ozon (O3) preko planiranja modernizacije javnog gradskog prijevoza nabavom vozila, odnosno raspisivanje koncesije za javni prijevoz na području grada, na alternativna goriva (električna energija, vodik) i provođenja mjera povećanja energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije u sektoru zgradarstva i javne rasvjete do planiranja razvoja urbanih šuma.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedeni prijedlog odluke i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Program bio što kvalitetnije u konačnici formiran.

Komentari