Grad Rijeka za dvostruko povećava naknade za novorođenče

142

Grad Rijeka povećao za dvostruko je povećao iznose novčane potpore za opremu novorođenčeta, koja od sada za prvo dijete iznosi 3.000 kuna, za drugo 4.000 kuna, a za treće i svako sljedeće 6.000 kuna. Utvrđeni su i iznosi potpora iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2022. godinu.

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju kazao zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski, osobna je odluka svakog od nas gdje će živjeti, studirati, raditi, hoće li imati djecu, dok lokalna uprava odlučuje o određenim ulaganjima koja utječu na te odluke.

Vođenje aktivne populacijske politike na gradskoj razini

„Grad Rijeka je u proteklim godina pokrenuo niz aktivnosti kojima je nastojao utjecati na stanovito poboljšanje negativnih trendova nataliteta. Primjer ulaganja u održivost i pomlađivanje grada su izgradnja stanova putem programa poticane stanogradnje i prema ostalim modelima, ulaganje u vrtiće, produženi boravak učenika u školama, modernizacija i poboljšanje javnog gradskog prometa i parkirališta, cijeli niz programa zdravstvene edukacije i prevencije te niz aktivnosti za djecu i mlade, odnosno mjere usmjerene ka vođenju aktivne populacijske politike na gradskoj razini. Jedna od mjera koja pomaže obiteljima neposredno po rođenju djeteta je dodjela potpore za opremu novorođenčeta, čiji se iznos od ove godine udvostručuje,“ kazao je zamjenik gradonačelnika Palčevski.

Tijekom 2021. godine ovu su pomoć ostvarile obitelji u kojima je rođeno ukupno 822 djeteta. U ostvarivanju roditeljima uvelike pomaže i činjenica se 2020. godine Grad Rijeka među prvim gradovima u Hrvatskoj priključio usluzi e-Novorođenče, te je prilikom prijave rođenja djeteta u državne matice moguće podnijeti zahtjev za isplatu naknade za opremu novorođenčeta, koja se vrši direktno na bankovni račun.

Osim potpore za opremu novorođenčadi, koju dobivaju sva djeca rođena u Rijeci, demografske mjere koje će se provoditi u idućem razdoblju uključuju i stipendiranje učenika i studenata, subvencioniranje i sufinanciranje vrtića, udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce, prijevoza učenicima i studentima, prehrane za djecu i sl.

Gradonačelnik Filipović: Socijalnim programom nastojimo izaći u susret građanima u potrebi

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

„Socijalni program se provodi od samostalnosti RH i uspostave Grada Rijeke kao jedinice lokalne samouprave i prepoznat kao jedan od sveobuhvatniji u Hrvatskoj, na što smo posebno ponosni. Osim što je osigurava pravo na podmirenje troškova stanovanja i obroka, koji se jamči svim građanima Hrvatske, naš Socijalni program zadire i puno dublje i pomaže svima onima koji su se iz raznih okolnosti bili primorani javiti na neke od pomoći koje nudimo“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Tijekom 2021. godine gradskim socijalnim mjerama bilo je zaštićeno ukupno 6.619 korisnika, odnosno cjelokupnih kućanstava ili pojedinih članova kućanstva, koji su ostvarili 13.347 prava na razne oblike pomoći. Najviše je korišteno pravo sufinanciranja troškova javnog gradskog prijevoza, kojeg je koristilo 2250 osoba, pravo na subvencioniranje troškova vode, odvodnje i odvoza komunalnog otpada koristilo je 1500 osoba, poklon-bon za nabavu školskih knjiga koristilo je 1000, a pravo na podmirivanje troškova marende u osnovnoj školi 1050 sugrađana.

Na godišnjoj se razini se za ostvarivanja prava na neki od 22 oblika pomoći propisana Odlukom o socijalnoj skrbi iz gradskog proračuna izdvaja oko 22 milijuna kuna, a kada se pribroje i sredstva za programe i projekte iz socijalne skrbi, ukupno se radi o 24 milijuna kuna.

„Svjesni smo da gospodarska situacija, a naročito inflacija, smanjuju kupovnu moć sugrađana, i trudit ćemo se kao Grad izaći Im u susret putem našeg izdašnog Socijalnog programa. Sagledavajući cjelokupni Socijalni program i sve mjere koje su provođene, u proračunu za 2022. osigurali smo  još neka dodatna prava, koja se u prvom redu tiču novorođene djece, ali nismo ni zaboravili ni umirovljenike te smo osigurali uskrsnicu za one najugroženije, s mirovinom manjom od 1.700 kuna“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Utvrđeni iznosi potpora iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2022. godinu

Kako je istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, visine iznosa socijalnih prava za koje je potrebno svake godine donijeti odluku gradonačelnika u 2022. su godini na razini prošle godine.

Roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000 kuna. U 2021. godini ovu je pomoć koristilo 33 korisnika, a u 2022. godini u proračunu je osigurano 80 tisuća kuna.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu i u 2022. godini moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima. U 2021. godini ovu je pomoć koristilo 269 roditelja. Za ovu pomoć te za pomoć korisnicima koji ostvaruju 100% oslobađanje od plaćanja troškova boravka djece u vrtićima, u 2022. godini osigurat će se 2,1 milijuna kuna.

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni (primaju zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć ili njegu ili osobnu invalidninu) ili posebni uvjet (dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za isplatu novčane pomoći, koju je u 2021. godini koristilo 80 učenika i studenata, u proračunu je osigurano 100 tisuća kuna.

Besplatan prijevoz i novčane pomoći starijim osobama bez prihoda i umirovljenicima s malim mirovinama

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njegova kućanstva ne prelazi gradski cenzus te ako Korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor Za isplatu novčane pomoći, koju je u 2021. godini koristilo 144 starijih osoba bez osobnog prihoda, , u proračunu je osigurano 180 tisuća kuna.

Druga vrsta pomoći namijenjena je umirovljenicima čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna. Umirovljenik samac, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700,00 kuna, pri čemu ako je ta razlika manja od 200,00 kuna ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna. Umirovljenik član kućanstva ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći, koji je u protekloj godini koristilo 554 umirovljenika, od čega 370 samaca, u Proračunu Grada Rijeke u 2022. godini iznose 1.950.000,00 kuna.

Također, Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Besplatan prijevoz omogućen je osobama starijim od 65 godina koji su darivatelji krvi, ratni ili civilni invalidi rata, udovice ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili ispunjavaju uvjet oštećenja organizma. U 2021. godini ove je pomoći koristilo 3.550 Riječana starijih od 65 godina, a u 2022. godini za tu namjenu osigurano je 110 tisuća kuna.

Sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Kao i proteklih godina, gradonačelnik je usvojio zaključak prema kojem se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili zadovoljava gradski cenzus. Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% mjesečnog prihoda. Pomoć za podmirenje troškova smještaja u bolnicu u 2021. godini koristilo je 44 osoba, a u 2022. godini za tu namjenu osigurano je 1,9 milijuna kuna.

Godišnji plan raspisa natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama

Grad Rijeke svake godine donosi Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama, kojeg utvrđuje gradonačelnik. Godišnji plan Grada Rijeke dostavlja se i Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Godišnji plan Grada Rijeke sadrži podatke o nadležnom odjelu, područjima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje po pojedinom programu i projektu i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke. U skladu s Godišnjim planom nadležni odjeli gradske uprave raspisuju i provode javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga. Javni natječaji objavljuju se na web stranici Grada te na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Po prvi put raspisivanje Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

U skladu s novim Zakonom o elektroničkim medijima, Ured Grada će u četvrtak, 20. siječnja po prvi put raspisati Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2022. godini.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., a koje su od interesa za Grad Rijeku u smislu informiranja građana Rijeke. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija u cijelosti. Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Grada Rijeke i s područja grada Rijeke, a koji su od interesa za građane Rijeke, te o odlukama, uslugama i uopće radu Grada Rijeke kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Rijeke.

L.B.

Komentari