Dani otvorenih vrata u Dnevnoj bolnici za bolesti ovisnosti na Klinici za psihijatriju

10
Tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka održano je više javnozdravstvenih tribina na temu bolesti ovisnosti. Učinjena je i supervizija rada nekoliko klubova liječenih alkoholičara u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, koji predstavljaju esencijalni i nezaobilazan izvanbolnički sustav za liječenje i oporavak ovisnika o alkoholu i njihovih obitelji.
Za kraj aktivnosti, u razdoblju od 16. do 19. prosinca održavaju se Dani otvorenih vrata u Dnevnoj bolnici za bolesti ovisnosti, i to od 12 do 14 sati, gdje će stručnjaci Klinike biti na raspolaganju zainteresiranim građanima.
Bolesti ovisnosti devastirajući su fenomen na individualnoj, obiteljskoj i društvenoj razini te predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Povezane su s visokom
stopom mortaliteta, tjelesnog i psihijatrijskog komorbiditeta te su među psihičkim poremećajima već godinama vodeći psihijatrijski entitet.
Klinika za psihijatriju KBC-a Rijeka ima dugogodišnje iskustvo u liječenju oboljelih od alkoholizma, ali i drugih ovisničkih poremećaja. Osim bolničkog tretmana brojnih akutnih komplikacija bolesti ovisnosti, glavni terapijski programi provode se u Dnevnoj bolnici za bolesti ovisnosti, i to od ove godine u novouređenim prostorima Klinike.
Dnevna bolnica za bolesti ovisnosti provodi suvremen, sveoubuhvatan multidisciplinarni biopsihosocijalni pristup u liječenju oboljelih od raznih ovisničkih poremećaja. Najčešće se radi o ovisnicima o alkoholu, tabletama i tradicionalnim psihoaktivnim drogama (heroin, kokain, marihuana), mada se sve više javljaju i ovisinici o novim dizajniranim drogama –
politoksikomani, te osobe patološki ovisne o kockanju i klađenju.
Na godišnjoj razini kroz programe dnevne bolnice prođe više od 200 ovisnika te se realizira preko 5.000 terapijskih postupaka. U terapijskim programima naglasak je na psihoedukativnim, motivacijskim i obiteljskim postupcima koji imaju za cilj liječenje i rehabilitaciju ovisnika, ali i njihovih obitelji jer ovisnički poremećaji imaju sva obilježja obiteljske bolesti.
Terapijski program provodi tim sastavljen od triju psihijatara adiktologa, psihologa, socijalnog radnika, radno okupacijskog i art terapeuta te viših medicinskih sestara s izobrazom iz područja bolesti ovisnosti.
Osim terapijskog dijela, aktivnosti tima dnevne bolnice usmjerene su na programe senzibilizacije za probleme izazvane ovisničkim ponašanjima koji, među ostalim, imaju za cilj i destigmatizaciju ovisnika, još uvijek, nažalost, prisutnu u našem društvu. Shodno tome, javnozdravstvenim akcijama na Klinici za psihijatriju obilježava se 1. travnja – Dan borbe protiv alkoholizma te 31. svibnja – Svjetski dan nepušenja.

Komentari