Objavljena je mapa lokacija na Kvarneru koje su ugrožene zbog podizanja razine mora

184
ranjivost obalnog područja
Izvor: Screenshot GIS

Nedavno objavljena pregledna karta na GIS portalu prikazuje alarmantne podatke o lokacijama na Kvarneru koje su posebno ugrožene zbog podizanja razine mora.

Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, kojom je provedena primarna procjena ranjivosti čitavog obalnog područja Primorsko-goranske županije. Kao jedna od aktivnosti na umanjenju negativnih utjecaja klimatskih promjena na prostor županije, publikacija je rezultat suradnje Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, stoji u opisu.

Obalna ranjivost definirana je uz pomoć standardno korištenog indeksa obalne ranjivosti CVI (engl. coastal vulnerability index) koji se sastoji od više podindeksa:

A – geološka građa

B – obalni nagib

C – maksimalna visina tj. djelovanje valova

D – plavljenje obale*

E – povoljni utjecaj žala

Stručnjaci upozoravaju da svako mjesto uz obalu ima barem jednu rizičnu točku, a prognoze su posebno loše u Rijeci, Voloskom, Cresu, Malom Lošinju… Sve detalje možete pogledati na OVOJ poveznici.

Stupanj ranjivosti obalnog područja definiran je na svakih 25 m obalne linije vrijednostima podindeksa i konačnog indeksa obalne ranjivosti (CVI). Simbologija prikaza ranjivosti određena je korištenjem 5 razreda s pripadajućim bojama:

1 – veoma niska ranjivost označena je zelenom bojom

2 – niska ranjivost označena je svjetlo zelenom bojom

3 – umjerena ranjivost označena je žutom bojom

4 – visoka ranjivost označena je narančastom bojom

5 – veoma visoka ranjivost označena je crvenom bojom

ranjivost obalnog područja
Izvor: Screenshot GIS

 

Komentari