Utorak je dan za fotografiju

111

PARIŠKI NEDOGLEDI STANKA ABADŽIĆA
DRŽAVNI ARHIV RIJEKA, Park Nikole Hosta 2
Utorak, 7. prosinca 2010. u 18.30 sati

Strah i predrasuda nametnuti matricom izlizanog i skoro potrošenog medijske ponude Pariza bili su dio popudbine Abadžićevog odlaska u …Strah i predrasuda, nametnuti matricom izlizanog i skoro potrošenog sadržaja turističke i medijske ponude Pariza, bili su dio popudbine Abadžićevog odlaska u Pariz. Pariz izvučen iz turističkog paketa zatvoreni je okvir koji nudi neku vrst lakirovke koja sasvim dostatno
zadovoljava efemerne potrebe turista – hodočasnika.

Abadžić je svjestan nametnutog glamura i zato vrlo jasno nosi misao o fotografiji, misao o Parizu i misao o sebi u Parizu. Ovo su tri osnovna punkta, orijentira s kojima naš autor putuje u Pariz i s njima traži i istražuje grad dimenzioniran u mjeri čovjeka. Autor markira Pariz idejom, mišlju i projekcijom sebe u prostor grada te nas na taj način vodi vremensko-prostornom spiralom u jeku i odjeke intimnog.

Borislav Božić

PREDAVANJE FOTOGRAFIJA KAO AUTORSKO DJELO
U utorak 7. prosinca u 20 sati u Fotoklubu Rijeka, Zanonova 1/III
Predstavnici Hrvatske autorske agencije održat æe predavanje na temu:
Predavaci: Đurđica Paić i Saša Novković

Ovim predavanjem obuhvatiti će se glavna pitanja koja se Zakonom o autorskim i srodnim pravima odnose na fotografiju kao autorsko djelo. Naglasak je na pitanjima, tko je autor fotografije, nadalje o fotografiji stvorenoj po narudžbi, fotografiji stvorenoj u radnom odnosu itd. Osim toga razmatra se i pitanje o autorskom pravu u odnosu prema fotografiji i koja su imovinska prava, kao npr:

• pravo umnožavanja
• pravo distribuiranja fotografije
• pravo priopćavanja fotografije javnosti (npr. objava na internetu i sl.),
• pravo prerade
• pravo prve objave fotografije javnosti
• pravo biti označen kao autor fotografije

Komentari