Mjere za očuvanje radnih mjesta

50

Pravo na pomoć od najviše 3250 kuna po radniku, temeljem Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, imat će poslodavci iz sektora djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti, neslužbeno smo doznali. Pritom radnici zaposleni kod poslodavaca iz tih sektora ne uključuju vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slične menadžere, uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta. Pomoć će se isplaćivati za razdoblje od 1. ožujka 2020., najduže do tri mjeseca, a prva isplata će stići u travnju. Iznos od 3.250 kuna isplatit će se mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, a 1.625 kuna po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu.

Kriteriji za ovu mjeru bit će pad prometa veći od 20 posto, otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i slično, otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i slično, te nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga. Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu niti zapošljavati na radna mjesta u razdoblju korištenja ove mjere. Jednako tako, poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru. Mjera će se odobravati poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka, a neće mu se odobriti potpora ako je došlo pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, od 20 posto za mala poduzeća, od 15 posto za srednja poduzeća, te 10 posto za velika poduzeća. U te kriterije ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika. Poslodavac će u zahtjevu morati opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima, te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. Morat će, dakle, pružiti dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo. Uz to će morati obrazložiti pad prihoda, dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Zahtjev će se predavati on-line, elektroničkom poštom (e – mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

Obveza poslodavca vezana za ovu mjeru odnosit će se na to da će u dvostrukom vremenu od vremena korištenja potpore (mjesec dana korištenja potpore – obveza zadržavanja radnika u radnom odnosu dva mjeseca) održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja Zahtjeva. Odmah ili najkasnije u roku od osam dana morat će obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza. Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ako je, pak, došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Ova potpora, tvrde u Vladi, nema obilježja državne potpore male vrijednosti, jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25 posti ili više, uz izuzeće poslodavaca iz prerađivačke industrije. Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Odnosno, zabranit će se kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama, a poslodavci mogu odabrati mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, tako da je isto regulirano Aneksom ugovora

Izvor: novac.hr

Komentari