Utvrđeni rokovi i mjerila upisa u riječke gradske dječje vrtiće

76
vrtić

Na 68. gradonačelnikovom kolegiju utvrđene su odluke o upisu i mjerilima upisa u gradske dječje vrtiće, okupljene u vrtićkim ustanovama Rijeka, Sušak i More, u pedagoškoj 2024./2025. godini.

Naime, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović dao je prethodnu suglasnost na prijedloge odluka dječjih vrtića Rijeka, Sušak i More o upisu djece i o mjerilima upisa u gradske dječje vrtiće.

Prijave za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja gradski dječji vrtići će zaprimati u razdoblju od 2. do 8. travnja 2024. godine. Prijava za upis djeteta podnosi se elektroničkim putem ispunjavanjem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

Odluke sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu, a koja se ostvaruje sukladno nedavno izmijenjenoj Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke. Izmjenama odluke vrtićima dana je veća sloboda u definiranju prioriteta odnosno dodjele većih odnosno nižih bodova pojedinim kategorijama s obzirom na uočenu situaciju prilikom prethodnih upisa. Pritom je neizmijenjena ostala odredba prema kojoj prednost pri upisu u dječji vrtić za iduću pedagošku godinu, a sukladno zakonskim odredbama, ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Temeljem obrađenih prijava za upis djece organizirat će se odgojno-obrazovne skupine sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja. Poredak na Listi reda prvenstva utvrđuje se zbrojem bodova za svako dijete na osnovu postavljenih kriterija i bodovnih kategorija sadržanih u pravilnicima o upisu djece u dječje vrtiće Rijeka, More i Sušak. Roditelj ima pravo žalbe na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 15 dana od dana izvršene objave Liste reda prvenstva. Odluku o žalbi donosi Upravno vijeće ustanove nakon čega se utvrđuju konačni rezultati upisa. Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa i Lista s konačnim rezultatima upisa objavljuju se pod šiframa u svrhu zaštite identiteta djece.

Privremeni rezultati prijava za upis u dječje vrtiće, odnosno Lista reda prvenstva objavit će se na mrežnim stranicama ustanova i oglasnim pločama, dok će konačni rezultati upisa biti objavljeni na mrežnim stranicama ustanova i oglasnim pločama 5. lipnja 2024. godine.

Djeca koja temeljem objavljenog natječaja i primjenom bodovnih kriterija nisu upisana u Ustanovu vode se na Listi čekanja koja je sastavni dio Liste s konačnim rezultatima upisa te će temeljem dobivenih bodova ostvarivati pravo upisa tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojnoj skupini ili se proširi kapacitet dječjeg vrtića.

Detaljnije o upisima u dječje vrtiće Rijeka, More i Sušak na mrežnim stranicama Grada Rijeke i dječjih vrtića RijekaSušak i More.

Davanje javne površine za postavu ugostiteljskih sadržaja na plažama

Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu kioska na plaži Akademija te odobravanju produženja ugovora o davanju na korištenje površine javne namjene za postavu
kioska na plaži Lungo Mare.

Utvrđeni su najpovoljniji natjecatelji/ponuditelji temeljem provedenih javnih natječaja za prodaju stanova neprikladnih za stanovanje, stanova koje koriste najmoprimci, korisnici odnosno suvlasnici Grada Rijeke te slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke. Na natječajima objavljenim u veljači, prodano je 12 stanova i poslovnih prostora.

Odlukom gradonačelnika odobrena je isplata uskrsnice u visini od sto eura službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Rijeke te zaposlenicima proračunskih korisnika Grada Rijeke.

Poticanje prijateljstva mladih iz Rijeke i Neussa

Gradonačelnik je donio zaključak kojim se regulira korištenje površina javne namjene, predmeta za oglašavanje i druge imovine u vlasništvu Grada za vrijeme trajanja prikupljanja potpisa za predlaganje kandidata za Hrvatski Sabor, te izborne promidžbe za izbor zastupnika za Hrvatski sabor, u periodu koji se utvrđuje propisima kojima se reguliraju izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.

Donesen je i niz zaključaka koji se odnose na gospodarenjem zemljištem, poslovnim prostorima, kao i nužnim smještajem. Također, doneseni su i zaključci o potpori projektima i manifestacijama, poput sufinanciranja projekta razmjene učenika Prve sušačke hrvatske gimnazije i škole Norf Gymnasium iz Neussa, njemačkog grada prijatelja Rijeke.

Komentari