U Ičićima će se graditi pješački most koji će spojiti plažu i budući hotel

93
fernando kirigin

Na sutrašnjoj 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije bit će predstavljena naručena Stručna podloga za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija koju je izradio ovlašteni ured Plan21 d.o.o. iz Rijeke, a informaciju će gradskim vijećnicima dati izrađivač, arhitekt-urbanist Bojan Bilić.

Po prvi puta izmjenama prostorno-planske dokumentacije pristupamo na stručan način, tako da odluci o izmjeni prethodi izrada Stručne podloge kojom se točno definiraju točke izmjene kako bi se postigao krajnji cilj usklađen sa zakonskim obavezama, potrebama za realizaciju gradskih i turističkih objekata, a sve u skladu s očuvanjem prostora i zelenila, naglasio je gradonačelnik Fernando Kirigin.

Prijedlog rebalansa proračuna

Prijedlog II. rebalansa proračuna za 2023. koji je upućen Gradskom vijeću donosi smanjenje važećeg proračuna za 1 milijun 720 tisuća EUR ili 5%.  Novi Proračun tako iznosi 32.954.361 eura.

Osnovni razlog smanjenja Proračuna je smanjenje ulaganja u objekte komunalne infrastrukture i kapitalnih ulaganja u imovinu. Najznačajnije investicije koje se neće realizirati u ovoj, već se njihov početak očekuje u sljedećoj proračunskoj godini su: izgradnja ceste u Ičićima,  rekonstrukcija ceste A. Dminaka, uređenje plaže Tomaševac, uređenje MOHO centra, nastavak uređenja Vile Angioline. Prihodovna strana Proračuna značajno se smanjuje i u dijelu prihoda od komunalnog doprinosa (manja izgradnja novih privatnih objekata) za koje je sada izgledno da se neće ostvariti u planiranom iznosu. Rebalansom Proračuna povećavamo rashode za održavanje komunalne infrastrukture zbog povećanja obuhvata komunalnih akcija i povećanja cijena uslijed inflacije. Rebalansom je predviđeno povećanje planiranih prihoda od poreza u iznosu od 364 tisuće EUR, odnosno povećanje za +3,8%, i to od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina. Naime, dosadašnje ostvarenje ovih prihoda je dobro te stoga ovim izmjenama povećavamo očekivani prihod, istaknuo je gradonačelnik Kirigin.

Izgradnja pješačkog mosta u Ičićima

Društvo Riva Hotels & Resorts d.o.o., investitor hotela u Ičićima, Gradu Opatiji je podnijelo zahtjev za davanjem koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra za izgradnju pješačkog nathodnika(mosta) u Ičićima. Pred gradskim će se vijećnicima tako naći Prijedlog Ugovora o koncesiji, kao i Sporazum koji će se zaključiti s investitorom, a kojim će biti regulirano da je namjena mosta koji povezuje javni trg ispred budućeg hotela i plažu Ičići građanima i gostima hotela omogućiti komunikaciju s plažom na sigurniji način zbog prometne ceste.

Naglašavam da će sukladno projektu, a i Sporazumu koji će se sklopiti između Grada Opatije i investitora trg ispred hotela bit površina otvorena za javnost. Ugovorom će biti regulirana i simbolična godišnja naknada u iznosu od 1.000 eura koju će koncesionar plaćati za gospodarsku uporabu pomorskog dobra, naveo je gradonačelnik.

Pred vijećnicima će se sutra naći i Prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Opatije sigurnim mjestom za žene koji je Klub vijećnika SDP-a podnio Gradskom vijeću.

Smisao je aktivno i promptno uvođenje javnih politika kojima se jamči sigurnost žena, uz osudu svakog rodno uvjetovanog nasilja te pružanje pomoći i potpore žrtvama. Prema najnovijim istraživanjima 31 % žena u EU doživjelo je neki oblik fizičkog nasilja od strane svojih partnera, a 43% psihičko zlostavljanje. Porazan je podatak da svakoga tjedna čak 50 žena u Europi smrtno strada uslijed nasilničkih incidenata u obiteljskom krugu. Postizanje stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca u konačnici doprinosi općem ekonomskom i društvenom uspjehu kojem kao demokratska država težimo, poručila je zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić.

Spomenimo još Prijedlog Odluke o službenom glasilu Grada Opatije, kojim se ostvaruju značajne uštede za Proračun. Do sada su se svi gradski akti objavljivali u Službenim novinama PGŽ, a sada će Grad Opatija oformiti vlastito službeno glasilo, za objave u kojem će godišnje trebati izdvojiti oko 9 tisuća eura, a do sada je za tu namjenu bilo potrebno više od 20 tisuća eura.

Pred gradskim vijećnicima će se naći i Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini koji se, sukladno zakonskoj regulativi, odnosi na građevinske radove, zemljane (iskopi bagerima) i konstrukcijske radove. Odlukom je identično kao i zadnjih pet, šest i više godina predložena zabrana radova u idućoj godini na području naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprič od 1. lipnja do do 15. rujna, na području Dobreća i Poljana od 15. lipnja do 15. rujna, na području svih naselja Grada Opatije blagdanima, nedjeljama, 24. prosinca, na Veliki petak i Veliku subotu, subotama nakon 16,00 sati te subotama tijekom prosinca, kao i svakoga dana u vremenu od 19,00 sati do 8,00 sati ujutro.

Naglašavam da Zakon gradovima i općinama nije omogućio da uvedu u određenom razdoblju tokom godine potpunu zabranu radova, što se često problematizira među građanima. Tako one bučne obrtničke radove (npr. rad na postavljanju keramike, fasade, radovi  postavljanja električnih instalacija koje prate bušilice, brusilice i drugi bučni alati) sukladno istom Zakonu nije moguće privremeno zabraniti. Prije nekoliko dana u Grad Opatiju je stigla i peticija mještana Veprinca koji žele da na području Veprinca, kao i u ostatku Opatije, u određenom razdoblju ne bude moguće izvođenje djela građevinskih radova. Jučer je na inicijativu Mjesnog odbora Veprinac održan sastanak s mještanima, prije kojeg je stigla još brojnija peticija druge skupine mještana koji ne žele da u Veprincu za vrijeme sezone postoje bilo kakva ograničenja za građevinare, što je ujedno i većinski stav Mjesnog odbora Veprinac, zaključio je gradonačelnik Fernando Kirigin.

Komentari