Rijeka: U tijeku su prijave na Javni poziv za sufinanciranje obnove i sanacije pročelja i krovova na području zaštićene cjeline

58
casa veneziana dolac rijeka

Na Javni poziv se do 28. rujna mogu prijaviti fizičke i pravne osobe, vlasnici odnosno suvlasnici građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro odnosno koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Javni poziv namijenjen vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i krovova raspisao je Odjel za kulturu Grada Rijeke.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova

Riječ je o Programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini, a troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu sufinancirat će se u iznosu od 50% (maksimalno u iznosu od 500.000,00 za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro) odnosno u iznosu od 40% (maksimalno u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone i C-zone).

Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke koji podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit, obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja te krova građevine. Izuzetno, podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese valjane dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke.

Tko se može prijaviti?

Podnositelj prijave ima pravo ostvariti sufinanciranje programa sanacije i obnove na građevini koju predlaže programom sanacije i obnove pročelja i krovova, jedanput u osam godina.

Prijavu za sufinanciranje Programa ne može podnijeti vlasnik odnosno suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci s osnova spomeničke rente.

Kako se možete prijaviti?

Vlasnici odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave će obraditi u tu svrhu formirano povjerenstvo koje će  utvrditi prijedlog Liste prioriteta. Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta poziva podnositelje prijava radi sklapanja predugovora o sufinanciranju programa. Na osnovi sklopljenih predugovora konačni redoslijed programa i Listu prioriteta utvrđuje gradonačelnik najkasnije do studenog 2022. godine, a broj programa koji se sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.

Temeljem do sada objavljenih javnih poziva za provedbu ovog programa sredstvima spomeničke rente sufinancirani su radovi na 61 građevini, a za 20 građevina izrađena je projektna dokumentacija. Provedbom programa obnovljene su većinom zgrade iz razdoblja historicizma i secesije, ali i iz kasnijeg razdoblja moderne (npr. Vila Kraljić, F. Paravića 15, zgrade stambene namjene u Krešimirovoj 34 i Baštijanovoj 20, Nikole Tesle 2, Cambierijeva 3 i druge), a sufinancirana su i 2 programa građevina pojedinačno zaštićenih kao kulturno dobro (Casa Veneziana ili kuća Whitehead na adresi Dolac 7.

L.B.

Komentari