Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam radi utvrđivanja liste prioriteta

420
stan

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam radi utvrđivanja Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Poziv je dostupan na stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr, a zahtjevi se podnose od 18. rujna 2023. g. do zaključno 16. listopada 2023. godine.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području grada Rijeke ako:

– on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike  Hrvatske,

– on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,

– on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,

– on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

– on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,

– ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:

– za samca – 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva;

– za obitelj s dva i više člana – 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.

Navedene uvjete trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu iznosila je 7.653,00 kn (“Narodne novine” broj 24/2023).

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se:

– bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati,

– osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom (izvanbračni drug),

– životni partner koji s njim stanuje ako je životno partnerstvo osoba istog spola sklopljeno pred nadležnim tijelom (životni partner),

– životni partner koji s njim stanuje ako životno partnerstvo osoba istog spola nije sklopljeno pred nadležnim tijelom (neformalni životni partner), ako životna zajednica traje najmanje 3 godine i od početka udovoljava pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva osoba istog spola, pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva odnosno najmoprimcem stanuju.

 

Uvjeti i mjerila za utvrđivanje liste prioriteta za davanje stanova u najam

 

  1. dužina prebivanja na području grada Rijeke,
  2. godine radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj,
  3. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
  4. broj članova obiteljskog domaćinstva,
  5. broj maloljetne djece i djece na redovitom školovanju,
  6. zdravstveno stanje,
  7. socijalno stanje,
  8. godine života.

           

Zahtjevi se podnose od 18.09. do zaključno 16.10.2023. g.  osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati ili putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s naznakom „ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE NA LISTU PRIORITETA“.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gradsku imovinu, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-341.

Zahtjevi podneseni izvan roka odbaciti će se.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 5 dana da dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.

Ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku, izvršit će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koje nisu dostavljeni dokazi, a ukoliko se radi o dokumentaciji kojom se dokazuje pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u najam odnosno za uvrštenje na Listu (članak 4. Odluke o najmu stanova), zahtjev će biti odbijen.

Konačna Lista prioriteta objavljuje se na oglasnim pločama Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) te na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr

Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od 4 godine, uz mogućnost produljena roka važenja.

U tekstu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam radi utvrđivanja Liste prioriteta za davanje stanova u najam, može se saznati više o tome koje uvjete valja ispuniti za uvrštavanje u Listu prioriteta, potrebnoj dokumentaciji te načinu podnošenja zahtjeva.

Komentari