Grad Rijeka objavio Javni poziv za subvenciju troškova za projektnu dokumentaciju za ugradnju obnovljivih izvora energije

109
solarni panel

Grad Rijeka objavio je javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama koji je dostupan na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Predmet ovog Javnog poziva bit će dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke, za troškove izrade projektne dokumentacije (glavni projekt), a koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru natječaja Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Naime, Grad je izradio Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za trogodišnje razdoblje kojeg je Gradsko vijeće usvojilo 24. veljače 2022. godine. Jedna od mjera u Akcijskom planu je i „Solarna energija za građane“ te se odnosi na subvencioniranje projektne dokumentacije potrebne za ugradnju sustava koji koriste energiju sunca.

Grad je u ovom pozivu proširio predmet subvencioniranja na sve sustave koji koriste obnovljive izvore energije, a za čiju ugradnju je potreban glavni projekt čija je obveza izrade propisana Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Sva potrebna dokumentacija je obrazložena u javnom pozivu.

Za provedbu ovog Javnog poziva namijene sredstva u iznosu 50.000,00 eura.

Nepovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu pojedini prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do 70% opravdanog troška izrade projektne dokumentacije, a najviše do 500,00 eura.

Prijave se zaprimaju od 09. 10. 2023. godine u 8,00 sati do 23.10. 2023. godine do 15,00 sati.

Komentari